Opłaty

Akcja Zaginął Dom nie pobiera żadnych opłat z racji organizowania zbiórek w ramach których zbierane są fundusze na pomoc zwierzętom!

Jedyne koszty potrącane są na pokrycie rachunków wynikających z korzystania z serwisów transakcyjnych, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego oraz księgowania faktur.

Są to następujące koszty:

1. Serwisy obsługujące transakcje finansowe, od kwoty wpłaconej potrącają należną im opłatę wskazaną regulaminach i tabelach opłat tychże serwisów.

Akcja korzysta z następujących serwisów transakcyjnych:

a) Serwisu Pośrednictwa Finansowego Platnosci.pl prowadzonego przez usługodawcę działającego pod firmą prowadzonego przez spółkę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pod numerem 0000274399, NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 4.000.000,00 PLN;

Tabela opłat i prowizji serwisu PayU jest dostępna >>TUTAJ<<

b) PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu dysponującą ważną licencją jako luksemburska instytucja kredytowa w rozumieniu artykułu 2 ustawy o sektorze finansowym z 5 kwietnia 1993 roku w wersji poprawionej i podlega ścisłemu nadzorowi luksemburskiej instytucji nadzorczej, Commission de Surveillance du Secteur Financier (Komisji Nadzoru Sektora Finansowego). Ze względu na fakt, że usługa jest ograniczona do operacji finansowych w postaci elektronicznej, które w duchu Ustawy nie są uznawane za depozyty ani usługi inwestycyjne, klienci firmy PayPal nie są chronieni programami gwarancji depozytów na terenie Luksemburga, prowadzonymi przez stowarzyszenie Association pour la Garantie des Dépôts Luxembourg (AGDL).

Tabela opłat i prowizji serwisu PayPal jest dostępna >>TUTAJ<<

2. 2% końcowej sumy uzyskanej z danej Zbiórki jest przeznaczane na pokrycie koszty kosztów księgowych, które Fundacja ponosi w związku z koniecznością księgowania faktur opłacanych przez nią w ramach Akcji „Zaginął Dom” zgodnie z Regulaminem Akcji § 5 ust 5

Przed rozpoczęciem korzystania z Akcji Zaginął Dom prosimy o zapoznanie się z pełną treścią naszego REGULAMINU